Propuneri pentru îmbunătățirea Metodologiei de admitere pentru Etnici Români 2017-2018

Metodologia de admitere pentru etnicii români pentru anul de studii 2017-2018 a fost publicată mult mai devreme față de anii precedenți. Totodată această metodologie a suferită multe modificări majore, de exemplu, pentru studiile de licență admiterea se va face direct la universitate. Este un lucru bun sau nu? Părerea mea o veți afla citind acest articol.

Anul acesta Ministerul Educației Naționale ne-a propus nouă să contribuim la îmbunătățirea metodologiei. Asta am și încercat să fac. Sper ca echipa, care a scris metodologia, să fie foarte receptivă și să accepte propunerile mele. Reprezentanții asociațiilor, organizațiilor, ligilor și ale federațiilor de studenți basarabeni s-au unit pentru a veni cu o propunere către minister (cel puțin eu am înțeles că s-au unit). Textul de mai jos va fi trimis spre MEN. În același timp îndemn și reprezentanții studenților să preia și să includă în propunerea lor aceste sugestii. Cine știe, poate Ministerul nu mă ia pe mine în serios și ignoră mesajul meu, atunci măcar studenții să facă ceva în acest sens.

metodologia-dezbatere-2017-2018

Metodologiile asupra cărora am intervenit sunt atașate aici (ciclu universitar) și aici (ciclu preuniversitar). Aceste fișiere nu reprezintă varianta finală a metodologiei! Este doar un text publicat pentru dezbatere și pentru îmbunătățire! Pentru a urmări actualizarea informațiilor despre admitere vă rog să accesați pagina Admitere România 2017-2018.

Important: comentariile la adresa metodologiei pentru ciclul universitar sunt valabile și pentru metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar.

Comentarii la metodologie

Art. 3, punctul 2: Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare…

Acest alineat este interpretabil. Românii de pretutindeni pot obține certificarea sau sunt obligați să o obțină (evident că în situațiile când nu satisfac cerințele de la punctul 3)? Pentru că din punctul 3 rezultă că obținerea certificării este obligatorie.

Art. 4, punctul 6: Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare;

Rog să fie menționat când și în ce mod poate fi obținută autentificarea misiunii diplomatice. În metodologia de școlarizare din 2016-2017 la fel era trect acest punct. Eu, Dmitri Gorobîc, în data de 28.06.2016 am sunat la Ministerul Educației Naționale, Departamentul Relații Internaționale, unde mi s-a spus că în ziua depunderii dosarului în fața comisiei de admitere se va completa un formular tip. Formularul va fi distribuit pe loc. În anula acesta (20172018) depunerea dosarelor se face direct la universitate (nu pentru toate țările), candidații se pot adresa la consulat oricând doresc pentru a primi autentificarea? Un formular tip nu va fi anexat la metodologie, la fel ca pentru celelalte declarații din acest articol?

Art. 4, punctul 7: Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidența/domiciliul stabil pe teritoriul României, conform Anexei 3; și punctul 11: Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe școlare) pentru nivelul de studii solicitat – conform Anexei 5;

Declarațiile trebuiesc legalizate la notar? Ar trebui să fie precizat dacă da sau nu. Din text înțelegem că trebuiesc completate anexele 3 și 5. Însă, în practică, studenții au fost nevoiți să facă declarațiile la notar.

Art. 4, punctul 8, litera a): …sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal…

Este necesar să fie precizat că adeverința trebuie să conțină media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat promovat.

Art. 4, punctul 9: Copii traduse (după caz) și legalizate ale Foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit;

Este necesar să fie precizat că foaia matricolă trebuie să conțină media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat promovat. Cel puțin așa era precizat în metodologiile mai vechi.

Art. 6, punctul 1, litera f): Confirmarea locului de studii la instituțiile de învățământ superior la care au fost admiși.

Cum are loc confirmarea locului? În ce perioadă? Prin depunerea dosarului în original la facultate? În aceleași condiții ca și studenții români? În textul metodologiei, la unele puncte, este precizat că acele puncte se desfășoară „…în aceleași condiții ca pentru cetățenii români…„. La acest punct putem interpreta diferit modul de confirmare a locului. Mai mult decât atât, în anii precedenți candidații admiși confirmau locurile în ziua când veneau să se cazeze, tot atunci depunea dosarele la facultate.

Art. 6, punctul 5: Românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina, declarați admiși, au obligația de a confirma corectitudinea datelor la Ministerului Educației Naționale la adresa de e-mail…

Ce se întâmplă dacă candidatul nu confirmă corectitudinea datelor? O dată ce aceasta este o obligație, trebuie să existe și consecințe. Va fi respins dosarul acestui candidat? Va fi penalizat în vreun fel? Ori prin acest articol se are în vedere că, numai acei candidați ale căror date au fost scrise greșit, sunt obligați să comunice despre greșeala comisă la procesarea datelor. Iar ceilalți candidați care au datele trecute corect nu mai trebuie să trimită email? Corect gândesc? Nu este mai logic să fie explicat acest punct? Pentru că legea nu trebuie să fie interpretabilă!

Art. 14, litera a) și b): …și bursă lunară, după caz…

Este obligatoriu să fie trecută valoarea bursei, altfel legea este interpretabilă și în foarte multe cazuri universitățile profită și interpretează legea în favoarea lor. Până acum valoarea bursei pentru etnici români era diferită de bursa de merit care se acordă românilor. Dacă lucrurile s-au schimbat și bursele vor fi identice cu cele ale românilor, acest lucru ar trebui să fie precizat. Dacă nu, atunci să fie trecută valoarea burselor pentru etnicii români.

La fel de necesar este să fie precizat dacă studenții etnici români admiși pe loc fără bursă au sau nu au dreptul să beneficieze de bursă de merit, bursă socială sau burse private.

Precizez că anul acesta a intrat în vigoalre Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. În acest ordin sunt descrise condițiile de acordare a burselor pentru studenți și valoarea acestor burse, însă nicăieri în textul acestui ordin nu este stipulat că bursele sunt destinate studenților români, studenților cetățeni români sau lipsește orice altă formulare care s-ar referi la cetățenia studentului. Adică textul legii se aplică pentru toți studenții care învață în România?

Mai mult decât atât, Art. 19 susține că ,, Nu pot  constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.” Întrebare: Există altă lege care se completează cu această lege și în care să fie precizată cetățenia studenților acoperiți de această lege?

Art. 14, litera c): …finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E.N., în limita subvenției alocate…

Este obligatoriu să fie trecută suma cu care este subvenționat studentul pentru cazare dar și perioada în care statul acoperă costurile de cazare. În articolul 15 este precizat că bursa se acordă pe parcursul anului universitar. De ce nu este scris că și cazarea este subvenționată în aceeași perioadă?

În metodologia din 2012-2013, de exemplu, scria: “Cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, se asigură prin bugetul M.E.C.T.S., în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, după cum urmează: 2000 RON/8luni pentru cazarea elevilor în internatele școlare; 2264RON/10 luni pentru cazarea studenților din ciclurile I și II în căminele studențești; 2716 RON/12 luni pentru cazarea studenților din ciclul II, și în limita locurilor oferite de unitățile de învățământ/universități în acest scop, eventualele diferențe urmând a fi suportate de elevi/studenți”. Consider absolut necesar să fie trecută această informație, deoarece, din practică, am urmărit în ultimii ani cum mai multe universități se folosesc de interpretabilitatea acestei legi și cer de la studneți bani pentru cazarea în cămine, chiar dacă costul maxim pentru cazare este mai mic decât suma subvenționată de către stat.

Este absolut necesar să fie precizat în metodologie faptul că, candidații etnici, români participă la cazare în aceleași condiții ca și românii sau, dacă există condiții speciale, acestea să fie trecute în metodologie. De exemplu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din candrul Universității din București într-un an,în metodologia internă a scris că cetățenii străini nu au voie să beneficieze de cazare din partea universității, respectiv nici un student străin nu a fost cazat, chiar dacă unii dintre aceștia abeau rezultate școlare mai bune decât studenții români. Numai după mai multe demersuri și după prezentarea dovezilor, facultatea a modificat propria metodologie de cazare.

Nu este precizat în ce condiții beneficiază de cămin studenții aflați în primul an de studii. Acesta este acordat de către facultate sau de către serviciul social (așa cum a fost în anii precedenți)?

Art. 15: Bursa de studii se acordă după cum urmează…

Care este valoarea bursei? Concret? De exemplu, în metodologia din 2012-2013 scria: “Bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75 euro/lună – pentru masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi)”.

Dacă nu poate fi trecută valoarea burseli în Metodologie, atunci să se facă trimitere către un alt act legal în care este trecută această sumă. De exemplu să se facă trimitere către Hotărârea Guvernului nr. 844/2008 – cuantumul burselor acordate studenților străini.

Metodologia ciclu preuniversitar. Art. 6, alin. 4: Dosarul cu actele de studii se depune la sediul Inspectoratului Școlar al județului Iași (adresa: Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117), personal, până la data de 15 iulie a. c.

Data limită este clară. Dar din ce dată începe depunerea dosarelor? Precizați că în conformitate cu programul Inspectoratului publicat pe site-ul lor, sau dacă există un program special pentru depunerea dosarelor, precizați acest lucru.

Metodologia ciclu preuniversitar. Art. 6, alin. 9 și art. 7, alin. 15: Inspectoratul Judeţean Iași va analiza și soluționa cazurile speciale: frați, gemeni, tripleți.

Descrieți metoda prin care vor fi examinate cazurile speciale. Pentru început ar fi fost util să cereți ca la dosar să fie atașate copie după actele fraților sau a rudelor de gradul 1, pentru ca aceste cazuri să fie soluționate din prima etapă.

Cazurile speciale se aplică pentru o altă rudă de gradul 1 stabilită în orașul la care se cere transferul? De exemplu un părinte? Dacă da, precizați în metodologie următoarele: „prin caz special se înțelege: elevii care vor să ajungă la acelaşi liceu/în acelaşi oraş cu fratele/sora sau cu altă rudă de gradul 1 (mamă, tată)”.

Pentru soluționarea cazului special trebuie să precizați ce trebuie să prezinte un elev, mai exact: O cerere în care să fie trecute informaţiile personale, localitatea şi instituţia unde elevul vrea să înveţe şi numărul dosarului. Cererea va fi însoţită de:

  • Copii simple după certificate de naştere ale elevului care aplică şi ale fratelui/sorei ori părintelui care se află în acel liceu/oraş;
  • Copie după carnetul de elev/student al fratelui cu care doreşte să fie împreună sau după adeverinţa de salariat ori alt act care să dovedească că ruda de gradul 1 este stabilită în oraş.

Metodologia ciclu preuniversitar. Art. 7, alin. 10: Dosarul cu actele de studii se depune: pentru candidaţii din Republica Moldova dosarele cu acte de studii se pot depune prin poștă la Inspectoratul Școlar Iași;

În ce perioadă cei din Republica Moldova vor trimite dosarele prin poștă? Cel puțin care este data limită? La ce adresă trebuie să fie trimis dosarul? (adresa Inspectoratului este trecută în articolul anterior, dar este necesar să fie precizată și la acest alineat).

Alte sugestii

Nu a fost precizat în metodologie dacă, după fiecare an de studii, universitatea are voie să redistribuie bursele în funcție de notele obținute în anul precedent? Dacă da, în ce condiții? Bursele se pot redistribui între studenții din cadrul diferitor facultăți sau numai între studenții din aceeași facultate și același an de studii? Ori doar din cadrul aceleiași specializări?

Un mic exemplu: În metodologia din anul 2015-2016 scria că „După primul an de studii, universitățile pot realoca locurile cu bursă, respectiv locurile fără bursă, cu respectarea numărului stabilit inițial prin OMEN și în funcție de rezultatele școlare obținute de studenții înmatriculați„. Acesta este une exemplu nereușit de lege, deoarece nu se precizează că bursele pot fi realocate în cadrul aceleiași facultăți sau specializări, ci se poate înțelege că bursele pot fi realocate între studenții de la diferite facultăți și specializări. Important este să înțelegem că la diferite specializări din cadrul aceleiași facultăți sau din cadrul diferitor facultăți se predau materii de diferită dificultate. Dificultatea materiilor se reflectă asupra notelor și atrage după sine riscul de a pierde bursa, chiar dacă nota acestui student poate să fie cea mai mare din cadrul specializării (mai mare decât mediile studneților români care au burse de merit). Iar studentul de la o specializare cu materii mai simple, poate să primească acea bursă, chiar dacă media lui este mai mică decât media studenților români din cadrul aceleiași specializări.

Observații

Metodologia este ciudat redactată și structurată. Metodologiile din anii precedenți arătau mai îngrijit și erau mult mai intuitive. Este vizibil că această metodologie a fost strânsă din mai multe surse, inclusiv din surse în care textul nu avea diacritice românești. Acestea din urmă trebuiesc adăugate în text.

Primul aspect pozitiv este eliminarea articolului, conform căriua, studentul, care nu obține numărul maxim de credite, este trecut la taxă.

Este bine că admiterea se face direct la instituțiile de învățământ și că toți candidații vor susține examenul de admitere. Astfel candidații:

  • Vor depunde dosarele la atâtea instituții, câte vor dori;
  • Examenul de admitere este mai obiectiv decât media de liceu și media de BAC;
  • Locurile neconfirmate vor fi redistribuite în sesiunea a doua de admitere. Până acum locurile neconfirmate se pierdeau;
  • Nu se mai face diferențiere dintre etnici români care au absolvit studiile anterioare în România și cei care au absolvit studiile anterioare în străinătate (excepție: unele locuri de masterat, doctorat și rezidențiat).

Aspectele negative ale acestei modificări:

  • Candidații vor suporta cheltuieli financiare pentru deplasare la fiecare instituție;
  • Candidații vor achita și taxa de înscriere la fiecare instituție;
  • Căutarea de cazare pentru perioada de admitere atrage după sine noi cheltuieli financiare.

Acest material poate fi modificat și/sau completat pe parcurs. Dacă aveți propuneri sau observații, să le scrieți în comentarii.


Comentarii

Lasă un răspuns