Procedura de admitere la Masterat în România pentru etnici români din Republica Moldova

Studiile sunt o activitate prioritară pentru cel care tinde necontenit spre succes, cunoaștere și afirmare proprie. Dar admitem că nu te mulțumești cu ceea ce ai  cucerit până acum și vrei să-ți depășești propriile limite. Uite aici unu mini ghid pentru un potențial masterand în România.

Informaţiile din acest articol sunt inspirate din propria experiență și au fost testate în timpul admiterii la Universitatea din București, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, anul 2015.

Marina Manastîrlî - autor articol

Marina Manastîrlî – autor articol

Există 4 scenarii pentru viitorii masteranzi în România:

Scenariu 1: 

Eşti absolvent de licenţă în Republica Moldova şi nu ai cetăţenie română sau ai cetăţenie dar nu ai buletin românesc.

În acest caz poţi să te înscrii la facultate numai la contract. Poţi să alegi orice universitate, privată sau de stat, cert este că nu ai nicio şansă să înveţi la buget în România. Dacă totuşi ai cetăţenie, este obligatoriu să ai şi buletin.

Crezi că reuşeşti să îţi faci buletinul? Dacă da, atunci evoluezi până la scenariul 2.

Scenariu 2: 

Eşti absolvent de licenţă în Republica Moldova şi ai cetăţenie română, inclusiv buletin de identitate românesc.

Dacă faci parte din această categorie, poţi să te înscrii la buget în România dar ai nevoie de echivalarea diplomelor. Precizez că aplici pentru locuri de români, ca orice cetăţean al acestui stat. Articolul ce urmează este destinat acestei categorii de oameni. Pentru detalii citeşte articolul de mai jos.

Scenariu 3:

Eşti absolvent de licenţă în România dar nu ai cetăţenie română ori o ai dar nu deţii un buletin românesc?

Atunci te poţi înscrie pe un loc la buget alocat Etnicilor Români. Admiterea se face direct la universitate, se susţine şi examenul de admitere, iar locurile sunt separate, destinate numai moldovenilor din aceeaşi categorie. Pentru mai multe detalii despre actele necesare sau despre locurile alocate te adresezi la secretariatul facultăţii unde vrei să te înscrii, dar în principiu setul de acte este similar cu actele pe care le prezintă românii.

Dacă crezi că reuşeşti să obţii buletin românesc până începe perioada de admitere, atunci nu ai ce căuta pe această pagină. După ce primeşti buletinul te încadrezi în categoria de români, cei mai obişnuiţi români, iar informaţiile despre admitere le afli la fel cum fac şi românii.

Scenariu 4:

Eşti absolvent de licenţă în România şi ai buletin românesc.

Dacă te regăseşti în această categorie, atunci nu mai înţeleg ce cauţi pe pagina aceasta? Informaţia e pentru moldoveni. Dacă ai toate actele româneşti, nu mai contează a doua cetăţenie, cea moldovenească, eşti român şi cu asta basta. Spor la admitere! Ceilalţi să citească mai departe.

Procedura de admitere

Să zicem că ești absolvent al unei instituții de studii superioare din Moldova, dar ai vrea ca masteratul să-l faci în România. Ai câțiva pași buni de urmat, înarmează-te cu oameni care sunt gata să te susțină, pentru că urmând procesul de mai jos vei fi tentat să renunţi. Dacă eşti gata, să începem:

Pas 1.

Asigură-te că ai cetățenie română şi cel mai important: un buletin cu domiciliu pe teritoriul româniei. Fără a fi cetățean român nu ai nici cea mai mică șansă să fii admis la o instituție de stat la buget.

Pas 2.

Urmează să faci rost de Certificatele de Echivalare ale Actelor de Studii de la BAC şi Licență. Strânge actele necesare pentru dosarul de echivalare.

Instituția care se ocupă de echivalarea actelor este Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, site-ul îl puteți accesa aici: http://www.cnred.edu.ro/

Lista de acte necesare pentru Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obţinute în Republica Moldova:

 1. Cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei. Documentul tipizat poate fi descărcat de pe site-ul CNRED.
 2. Toate diplomele de studii şi foile matricole care dovedesc absolvirea claselor I-XII (Foaia matricolă e un fel de supliment și da, ai nevoie de toate notel obținute din clasa I, care se eliberează de secretariatul gimnaziului/liceului la care ai făcut studii până în clasa a  XII-a). Acestea fiind prezentate în copii legalizate dacă documentele sunt completate cu grafie latină sau copii simple şi traduceri în limba română legalizate dacă documentele sunt completate cu grafie chirilică;
 3. Adeverinţa de autenticitate pentru toate diplomele de studii emise anterior anului 2008, eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original (Toate diplomele de studii trebuiesc legalizate notarial);
 4. Programa analitică (numai pentru şcolile postliceale). Copii legalizate dacă documentul este completat cu grafie latină sau traducere în limba română legalizată dacă documentul este completat cu grafie chirilică;
 5. Documente personale de identificare, în copie simplă:
  • dovada cetăţeniei române – paşaport românesc aflat în termen de valabilitate,
  • buletin de identitate sau carte de identitate,
  • certificatul de căsătorie – copie legalizată, dacă este cazul,
  • dovada de schimbare a numelui – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.
 6. Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente: pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
  • în cazul diplomei de absolvire a liceului (diploma de bacalaureat) taxa pentru evaluarea dosarului este de 20 RON;
  • în cazul diplomei de absolvire a şcolii postliceale taxa pentru evaluarea dosarului este de 25 RON.

Actele necesare penrtu Echivalarea studiilor universitare – Diploma de licenţă

 1. Cerere tipizată adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin care se solicită echivalarea actului de studii. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul CNRED. Se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail;
 1. Actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie:
  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc sau carte de identitate,
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în limba română – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.
 2. Actul de studii ce face obiectul cererii:
  • în copie simplă şi traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine sau
  • în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
  • conform art. 9(4) din Metodologie: pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;
  • actele de studii supuse echivalării sau recunoașterii (diplomele originale) trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente;
  • pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru;
  • iar pentru celelalte state actele de studii (diplomele originale) vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
  • diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România;
  • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.F
 3. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar:
  • în copie simplă şi traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine sau
  • în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);
 4. Diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea / recunoașterea (Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia):
  • în copie simplă şi traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine,
  • copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română) sau
  • atestatul de echivalare sau recunoaștere obținut anterior, în copie;
  • la acest punct sunt valabile prevederile de la punctul 3.
 5. Alte documente relevante pentru recunoașterea diplomelor obținute pentru exercitare profesiile reglementate:
  • programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.;
  • pentru profesiile reglementate sunt necesare programele analitice ale cursurilor efectuate (descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate) pentru obţinerea actului de studii ce urmează a fi echivalat: copie simplă sau traducerea legalizată a acestora;
  • pentru studiile în domeniul medical, specialitatea medicină dentară, se vor depune şi documente referitoare la efectuarea rezidenţiatului (diplomă, anexă, programa analitică);
 6. Formularul Autorizarea pentru verificare – „Authorization for verification” completat. Formularul tipizat poate fi descărcat de pe site-ul CNRED;
 7. Copie simplă după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei: pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii.

Pas 3.

Dosarul se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri:

 • Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00 – 11:00 şi 14:00 – 16:00
 • Vineri, între orele 09:00 – 11:00

sau

la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, la adresa: Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti.

Atestatul de recunoaștere/echivalare a studiilor se eliberează în cel mult 40 de zile lucrătoare titularului sau unei persoane împuternicite (care se prezintă la sediul CNRED cu un act de identitate valabil şi procură notarială) sau la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de acesta, cu excepția atestatelor de recunoaștere/echivalare emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin.

Atestatul de recunoaștere completat și neridicat se păstrează în arhiva M.E.C.Ș. cu termen permanent.

Pas 4.

După ce ai obţinut certificatele de echivalare, te prezinţi personal la comisia de admitere la una sau mai multe universităţi/facultăţi la cre ai vrea să înveţi. Trebuie să te grăbeşti deoarece îţi rămâne foarte puţin timp. Eu am depus dosarul chiar în ultima zi și am reușit să fiu admisă pe un loc la buget.

Acte necesare pentru dosarul de admitere:

 1. Fișă de înscriere tip; (se găseşte pe site-ul facutăţii sau universităţii)
 2. Declarația pe proprie răspundere privind actele depuse la dosarul de înscriere;
 3. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie legalizată).
 4. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie legalizată);
 5. Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de MECS (nu este nevoie pentru cei din Moldova);
 6. Certificatul de naștere, în copie legalizată (Certificatul de naștere românesc);
 7. Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 8. Adeverință medicală – tip, în original, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte faptul că solicitantul este apt pentru a urma cursurile la facultatea aleasă;
 9. Trei fotografii tip C.I. (3/4) completate pe verso cu numele, inițiala tatălui şi prenumele candidatului. (câte 3 fotografii pentru fiecare dosar, dar poți aplica la 3 specialităţi diferite din cadrul aceleiaşi facultăţi, atunci e nevoie de un singur dosar);
 10. B.I. sau C.I., în copie (buletinul românesc);
 11. Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă (un fel de mini teză de licență, fiecare program de master cere ceva deosebit și specific: un proiect de cercetare, un studiu, un referat, etc.) – două exemplare (conform cerințelor fiecărui program de master);
 12. Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere – în original și în copie (chitanța trebuie să poarte numele candidatului, semnătura și ștampila băncii emitente); în cazul candidaților care solicită scutire de la plata taxei de admitere: cerere tip însoțită de documentele doveditoare (Taxa diferă de la o universitate la alta şi variază între aproximativ 100 – 250 RON. Acești bani nu se restituie!);
 13. Dosar plic alb (necompletat);

Sper și tu să reușești. Spor!

Marina Manastîrlî


Comentarii

Lasă un răspuns